• Aktivnosti udruge "VoVo" Etna

 • Aktivnosti udruge "VoVo" Rim

 • Aktivnosti udruge "VoVo" Sicilija

 • Aktivnosti udruge "VoVo" Palermo

 • Aktivnosti udruge "VoVo" Nicolosi

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine br. 74/14; u nastavku teksta: Zakon), na sjednici održanoj 21. rujna 2015., Izvanredna Skupština Udruge Volim Volontirati – "VoVo" donijela je

 

STATUT

 

UDRUGE VOLIM VOLONTIRATI – "VoVo"

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i područje djelovanja Udruge Volim Volontirati – "VoVo", (u daljnjem tekstu "Udruga") ciljevi, područje djelovanja, djelatnosti Udruge, članstvo, ustrojstvo, prihodi Udruge, rješavanje sporova i sukoba interesa, likvidacija Udruge te ostala pitanja u skladu sa Zakonom.

 

 

II. NAZIV, SJEDIŠTE I TERITORIJALNO DJELOVANJE UDRUGE

 

Članak 2.

 

 • Naziv Udruge je: Udruga Volim Volontirati – "VoVo"
 • Skraćeni naziv Udruge je: "VoVo"

 

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

 

Članak 4.

 • Udruga djeluje na području Republike Hrvatske. Udruga može ostvarivati suradnju s udrugama i humanitarnim organizacijama iz inozemstva, osnivati podružnice u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom, a u inozemstvu sukladno propisima stranih zemalja.
 • VoVo se može po potrebi udružiti sa srodnim Udrugama i organizacijama  koje imaju slične ciljeve i područje djelatnosti u svrhu ostvarivanja ciljeva definiranih Statutom Udruge. Odluku o udruživanju Udruge sa drugim Udrugama ili organizacijama, kao i odluku o raskidanju suradnje i razdruživanju, donosi Skupština Udruge. Udruga može surađivati i učlanjivati se u srodne asocijacije  u zemlji i inozemstvu.

 

Članak 5.

Udruga je pravna osoba ustrojena u skladu sa pravnim sustavom RH.

 

Članak 6.

 

"VoVo" ima svoj pečat koji je četvrtastog oblika, s okvirom i tri reda u kojima se nalazi naziv Udruge i mjesto sjedišta.

 

 

 

III.  CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA, DJELATNOSTI I GOSPODARSKA DJELATNOST VoVo-a

 

Članak 7.

Cilj VoVo-a je edukacija mladih, podizanje razine svijesti o značenju i važnosti uloge volontiranja u društvu, poticanje altruističkog ponašanja i dobrobiti dobivene iz iskustva stečenog volontiranjem.

Poticanje mladih da se aktivno uključe i šire stečeno iskustvo kroz:

 

 1. Podizanju razine svijesti o fizičkom, psihičkom, duhovnom i socijalnom aspektu volontiranja svih stanovnika
 2. Poticanje mladih na preuzimanje aktivnije uloge u društvu
 3. Poticanje mobilnosti mladih
 4. Pružanje besplatne pravne pomoći
 5. Uključivanje u domaće i međunarodne mreže i projekte.
 6. Obrazovanje koje postavlja temelj za cjeloživotno učenje i ljudski razvoj te omogućuje dalje širenje obrazovnih mogućnosti
 7. Obostrano učenje
 8. Izvještavanje o napretku
 9. Diseminacija rezultata
 10. Mobilizacija europskih programa i fondova
 11. Pristup mladih tržištu rada, poticanje na samozapošljavanje mladih i utjecaj zapošljavanja na samostalnost mladih
 12. Društvena kohezija i uključivanje u društvo
 13. Poticanje inovacija, kreativnost i korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija
 14. Neformalni i informalni odgoj i obrazovanje djece, mladih i drugih korisničkih grupa
 15. Poticanje na razvoj društvenog poduzetništva
 16. Sudjelovanje mladih u socijalnog dijalogu
 17. Promicanje svjetskih kultura i vrijednosti kao što su multikulturalnost društva, demokracija, suživot i ljudska prava
 18. Poticanje osobnog i profesionalnog razvoja i samo razvoja
 19. Poticanje kreativnosti kod mladih
 20. Promicanje prava mladih
 21. Poticanje komunikacije među mladima
 22. Promicanje svijesti o razvoju civilnog društva
 23. Promoviranje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova
 24. Promicanje svijesti o razvoju informacijskog društva
 25. Poticanje i omogućavanje svojim članovima i volonterima sudjelovanje na seminarima, tečajevima i radionicama u Hrvatskoj i inozemstvu
 26. Informiranje članstva i javnosti o problemima djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji
 27. Poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s djecom s posebnim potrebama
 28. Rad na ostalim zadacima u cilju poboljšanja i razvoja kvalitete života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji
 29. Organiziranje i pružanje pomoći djeci s posebnim potrebama
 30. Poboljšavanje kvalitete života pojedinaca i grupa i rasta i razvoja ličnosti.
 31. Promocija duševnog zdravlja
 32. Prevencija razvoja duševnih bolesti kod mladih i odraslih osoba
 33. Organiziranje edukativnih i informativnih radionica o duševnom zdravlju
 34. Promocija individualiziranog pristupa prilikom rada sa osobama sa duševnim smetnjama
 35. Aktivnosti usmjerene prema destigmatizaciji osoba sa duševnim smetnjama
 36. Organiziranje edukativnih aktivnosti i stručne pomoći migrantima, izbjeglicama i tražiteljima azila

 

U svrhu ostvarenja svojih ciljeva, udruga djeluje na području demokratske političke kulture - volonterstvo.

 

Članak 8.

Djelatnosti VoVo-a:

 

 1. Organiziranje predavanja, radionica i tečajeva radi poticanja mladih na volontiranje, upoznavanja s vrijednostima, ulogom i značenjem volontiranja i organiziranje volontiranja u skladu sa zakonom                                                                           
 2. Sudjelovanje članova i volontera na seminarima, tečajevima i radionicama u Hrvatskoj i inozemstvu
 3. Pružanje savjeta, informacija i edukativne pomoći i potpore članovima
 4. Organiziranje stručnih skupova, okruglih stolova, javnih tribina i radionica
 5. Informiranje i edukacija o programima za mlade EU-e
 6. Organiziranje i provođenje edukacije za sudjelovanje u europskim programima
 7. Sudjelovanje u kreiranju projekata po standardima Europske unije
 8. Osmišljavanje programa i projekata neformalnog i informalnog obrazovanja djece, mladih i drugih korisničkih grupa
 9. Suradnja na drugim lokalnim, regionalnim, državnim, međuregionalnim i međunarodnim programima i projektima
 10. Informiranje o radu Udruge
 11. Istraživačka djelatnost vezano za ciljeve Udruge
 12. Izdavanje publikacija na području djelovanja Udruge i sukladno posebnim propisima
 13. Informiranje članstva i javnosti o problemima djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji
 14. Organiziranje i pružanje pomoći djeci s posebnim potrebama
 15. Pružanje pomoći osobama iz populacije s visoko rizičnim ponašanjem i osobama sa smanjenim mogućnostima kroz radionice i socijalnim uključivanjem
 16. Organizacija susreta sa drugim udrugama koje imaju iste ili slične ciljeve
 17. Osmišljavanje slobodnog vremena za mlade kroz programe udruge
 18. Organiziranje prigodnih akcija i drugih manifestacija u skladu s ciljevima Udruge
 19. Poticanje mladih na aktivni angažman i participaciju u svim područjima javnog i društvenog života kroz druženja i programe organizirane od strane Udruge
 20. Organiziranje putovanja (paket-aranžman i izlet) za članove Udruge, s tim da paket-aranžman može trajati do dva dana uključujući najviše jedno noćenje
 21. Pružanje usluga prehrane, napitaka i bezalkoholnih pića za svoje članove u svojim prostorima dok obavlja osnovnu djelatnost ili aktivnost.
 22. Organiziranje aktivnosti i informiranje osoba s duševnim smetnjama o njihovim pravima i mogućnostima
 23. Organiziranje i pružanje stručne pomoći osobama s narušenim duševnim zdravljem
 24. Organiziranje edukativnih aktivnosti i stručna pomoć za migrante, izbjeglice, tražitelje azila

 

Gospodarska djelatnost udruge je:

 1. Prodaja predmeta vlastite izrade na malo, izvan prodavaonica, u skladu sa Zakonom o trgovini.

IV . IMOVINA UDRUGE

 

Članak 9.

VoVo stječe financijska sredstva od donacija i dotacija iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, članarina, te fondova i sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koja podupiru rad VoVo-a, kao i druga novčana sredstva u skladu sa zakonom, te nepokretne i pokretne stvari kao i druga imovinska prava.

 

Članak 10.

 • Imovinu VoVo-a čine nekretnine i pokretnine, novčana sredstva, druga imovinska prava.
 • Udruga je neprofitna pravna osoba i s ostvarenim prihodima financira se djelovanje Udruge, odnosno ostvarenje ciljeva utvrđenih ovim Statutom.

 

 

V. JAVNOST RADA

 

Članak 11.

 • Rad VoVo-a je javan, Udruga i njena tijela objavljuju svoje priopćenje na posebnoj oglasnoj ploči u sjedištu VoVo-a, povremenim informativnim lecima, objavama i informacijama putem javnih medija, elektroničke pošte, internet stranica Udruge. Isprave i podaci, čije objavljivanje široj javnosti može štetiti interesima Udruge ili njenih članova, kao podaci o novim planovima, programima i dr. podliježu tajnosti Udruge.
 • Po odluci Skupštine ili Predsjednika/ce VoVo-a priopćenja i odluke objavljuju se putem dopisa, biltena i medija. Ako nije osiguran drugi prikladniji način objavljivanja, bilten se objavljuje na način iz prvog stavka ovoga članka.

 

 

VI .PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

 

Članak 12.

VoVo predstavljaju i zastupaju predsjednik/ca, Izvršni direktor/ica i tajnik/ica.

 

 

VII. ČLANSTVO

 

Članak 13.

Svaka poslovno sposobna fizička osoba i pravna osoba može, pod jednakim uvjetima postati članom Udruge. Stranac i pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu također može postati članom udruge.

 

Članak 14.

 • Članom/icom VoVo-a postaje se prijemom; kategorije članova/ica su:
 • redovni
 • pridruženi
 • počasni
 • Članovi/ice se upisuju u registar članova koji vodi tajnik.
 • Registar članova vodi se u elektroničkom obliku i obavezno sadrži osobno ime, odnosno naziv, OIB, datum rođenja, datum pristupanja Udruzi, kategoriju članstva i datum prestanka članstva u Udruzi, te uvijek treba biti dostupan članovima i nadležnim tijelima.

 

Članak 15.

Prava redovnih članova/ica VoVo-a su:

 • sudjelovanje u radu Skupštine i svim drugim aktivnostima,
 • predlaganje programa, operativnog plana, strateškog plana, plana rada,
 • davanje prijedloga, primjedaba i mišljenja u svezi rada tijela upravljanja.

 

Članak 16.

Obveze redovnih člana/ice VoVo-a su:

 • pridržavati se Statuta i odluka tijela upravljanja, te provoditi aktivnosti koje proizlaze iz njih kao i iz programa i planova rada,
 • razvijati vlastite inicijative u skladu s programskim načelima,
 • ponašati se u skladu s etičkim načelima koje zastupa VoVo.

 

Članak 17.

Redovni članom VoVo-a može postati svaka osoba koja prihvaća Statut, programe VoVo-a, redovnom aktivnošću u VoVo-u doprinosi ostvarenju  ciljeva VoVo-a.

Proglašenje redovnih članova/ica potvrđuje Skupština 2/3 većinom.

 

Članak 18.

 • Pridruženi članovi VoVo-a, prihvaćaju Statut i djeluju u skladu sa odredbama Statuta.
 • Pridruženi članovi dužni su plaćati članarinu, povremeno sudjelovati u djelatnostima Udruge, čuvati i podizati ugled Udruge, čuvati materijalna dobra Udruge i izvršavati preuzete obveze.

 

Članak 19.

Počasni članovi VoVo-a imenuju se iz redova javnih djelatnika zaslužnih za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti VoVo-a.

O proglašenju počasnih članova/ica Skupština odlučuje 2/3 većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

 

Članak 20.

Članstvo u VoVo prestaje isključenjem zbog nepridržavanja obveza člana/ice VoVo-a  nepridržavanja odredbi Statuta, VoVo-ovog programa i neaktivnošću u VoVo-ovim programima u posljednjoj kalendarskoj godini, te dobrovoljnim istupom iz članstva. Odluku o isključenju donosi Skupština.

 

 

VIII. USTROJ UDRUGE

 

Članak 21.

 • Tijela VoVo-a su:
 • Skupština
 • Predsjednik
 • Izvršni/a direktor/ica
 • Tajnik
 • Skupština, Predsjednik/ca, Izvršni/a direktor/ica i Tajnik mogu osnivati pomoćna radna tijela,  kojima određuju nadležnosti i zadatke.

 

 1. Skupština

Članak 22.

Skupštinu čine redovni članovi Udruge.

Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova Skupštine, ako nije ovim Statutom utvrđena posebna većina.

Članak 23.

Skupština može biti:

 • redovna, koja se sastaje jednom godišnje, a saziva je predsjednik/ica,
 • izvanredna koja se održava po potrebi, a saziva je Predsjednik/ca na vlastitu inicijativu ili na pisani zahtjev najmanje 1/3 redovnih članova Udruge u kojemu zahtjev mora sadržavati prijedlog dnevnog reda sjednice Skupštine
 • izborna, koja se održava svake četiri godine.

Ukoliko predsjednik/ca ne sazove sjednicu u roku od 15 dana od primitka zahtjeva, sjednicu će sazvati predlagači.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili 1/3 redovnih članova udruge koji su upisani u Registar članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

 

Članak 24.

 U nadležnosti Skupštine spadaju:

 • usvajanje Statuta te njegovih izmjena i dopuna,
 • usvajanje plana rada i financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu i izvješća o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvajanje godišnjeg financijskog izvješća,
 • izbor i razrješenje predsjednika/icu , izvršnog direktora/icu i tajnika VoVo-a,
 • proglašavanje počasnih članova/ica VoVo-a,
 • razmatranje i prihvaćanje izvješće o radu tijela udruge, radnih tijela, završnog računa
 • odlučivanje o prestanku rada VoVo-a ,
 • odlučivanje o drugim pitanjima utvrđenima Zakonom, kao i o pitanjima za koja nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

 

 1. Predsjednik/ica

 

Članak 25.

VoVo ima predsjednika/icu koja je ujedno i predsjedava Skupštinom.

Predsjednika/icu bira Skupština i odgovoran/na je za svoj rad Skupštini .

Mandat predsjednika/ice VoVo-a  traje četiri godine i može biti ponovno biran/a.

 

Članak 26.

Predsjednik/ica VoVo-a :

- Zastupa i predstavlja Udrugu u javnosti

- Saziva i predsjeda Skupštinom

- Potpisuje akte Udruge 

- Imenuje radna tijela

- Sudjeluje u oblikovanju načelnog koncepta funkcioniranja udruge te ideje predstavlja Skupštini.

 

Članak 27.

Predsjedniku/ici u njegovom/njenom radu pomažu Izvršni direktor/ica, te Tajnik.

 

3.Izvršni/a direktor/ica

 

Članak 28.

Izvršnog /u direktora/icu bira Skupština VoVo-a na mandat od četiri godine i on/a izvršava odluke Skupštine VoVo-a i odgovorna je predsjedniku VoVo-a .

Djelokrug Izvršnog/e direktora/ice:

- Zastupa udrugu

- Organizira i vodi poslovanje VoVo-a ;

- Povjerava obavljanje poslova

- Osigurava zdravu i produktivnu atmosferu za rad

- Odlučuje o zaposlenju novih članova

- Sudjeluje u oblikovanju načelnog koncepta funkcioniranja Udruge te ideje predstavlja Skupštini

 

4.Tajnik/ca

Članak 29.

 

Tajnika bira Skupština VoVo-a  na mandat od četiri godine i on/a izvršava odluke Skupštine VoVo-a i odgovorna je predsjedniku VoVo-a .

Djelokrug tajnika/ce je:

- Zastupa udrugu

- Koordinira s nadležnim ministarstvima i drugim pravnim subjektima

- Čuva pečat Udruge

- Vodi registar članova

- Vodi financije udruge

- Sudjeluje u oblikovanju načelnog koncepta funkcioniranja udruge te ideje predstavlja skupštini.

 

IX. SURADNJA

 

Članak 30.

U svom radu VoVo surađuje sa svim pojedincima, udrugama i ustanovama koje imaju iste ili slične ciljeve, a to su osobito: službe zdravstva, socijalne skrbi, prosvjete, kulture, tehničke kulture, športa, vjerske organizacije, pravosuđe, policija, informiranje, političke stranke, trgovačka društva, te svi građani koji su voljni i mogu utjecati na unapređenje kvalitete življenja i poticanja altruizma.

 

X. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

Članak 31.

 

 • U slučaju postojanja spora između članova udruge koji otežava ili onemogućuje njen rad, članovi u sporu u prvom redu se obvezuju svoj spor riješiti mirnim putem pred Disciplinskim sudom. Sastav, mandat, način odlučivanja Disciplinskog suda uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština.
 • Strana nezadovoljna odlukom Disciplinskog suda ima pravo prigovora Skupštini u roku od 15 dana od donošenja odluke, čija je odluka konačna.
 • Ako se spor vodi između člana i člana tijela Udruge pred koje je iznesen spor iz odlučivanja o sporu izuzima se član tijela koji je u sporu sa članom Udruge
 • Pri odlučivanju o sporovima tijela koja rješavaju spor mirnim putem primjenjuje se Zakon o mirenju.

Članak 32.

 

U slučaju nemogućnosti rješavanja spora između članova Udruge na način opisan u članku 31. Statuta, članovi udruge koji su u sporu obvezuju se međusobni spor riješiti pred mjesno nadležnim općinskim sudom.

 

Članak 33.

 

 • Sukob interesa postoji kad su privatni interesi članova u suprotnosti s interesima Udruge, a posebno kada privatni interes člana utječe ili može utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju dužnosti u tijelu Udruge.
 • U ostvarivanju svojih članskih prava u Udruzi i uopće svojim djelovanjem u Udruzi, njeni članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa i ciljeva radi kojih je Udruga osnovana
 • Član udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Skupštinu i prestati obavljati radnje koje predstavljaju sukob interesa.

 

Članak 34.

 

 • Postoji li sukob interesa iz prethodnog Čl.33 ili ne, procjenjuje Disciplinski sud Udruge.
 • U slučaju da se radi u sumnji na sukob interesa člana Disciplinskog suda, član Disciplinskog suda o čijem se sukobu interesa odlučuje izuzima se iz rasprave i odlučivanja.
 • Član Udruge o čijem se sukobu interesa odlučuje koji je nezadovoljan odlukom tijela iz St.1 ima pravo prigovora Skupštini u roku od 15 dana od donošenja odluke.
 • Odredba St.2 ovog članka na odgovarajući se način primjenjuje i na člana Skupštine.
 • Odluka Skupštine iz St.3 je konačna.

 

Članak 35.

 

Pri odlučivanju o sukobu interesa nadležno tijelo udruge primjenjuje Statut i druge opće akte Udruge.

 

 

XI. DONOŠENJE STATUTA, TE IZMJENA I DOPUNA

 

Članak 36.

Inicijativu za donošenje te za izmjene i dopune Statuta mogu dati:

- Skupština

- Predsjednik/ica

- Izvršni/a direktor/ica

- Tajnik

- trećina članova Skupštine VoVo-a

 

 

XII. LIKVIDACIJA UDRUGE

 

Članak 37.

 

 • Likvidatora imenuje i opoziva Skupština udruge
 • Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije i dužan je provest likvidacijski postupak u skladu sa Zakonom.
 • Prije imenovanja iz stavka 1. Potrebno je ishoditi pisanu suglasnost Likvidatora za obavljanje svoje dužnosti.
 • O pravu na naknadu troškova likvidatora i o njihovom iznosu odlučuje Skupština.

 

 

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 38.

Udruga prestaje djelovati odlukom Skupštine ili iz drugih razloga propisanih Zakonom. Odluku o prestanku djelovanja Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih članova Skupštine, a preostala imovina udruge pripasti će udruzi, ustanovi ili zakladi s istim ili sličnim statutarnim ciljevima, sukladno odluci Skupštine.

 

Članak 39.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

U Zagrebu, 21. rujan 2015.

 

 

 

 

PREDSJEDNIK UDRUGE               IZVRŠNA DIREKTORICA              TAJNIK

 

Ivor Mardešić                               Mia Mardešić                             Luka Mardešić

 

_______________________              _______________________              ____________________